ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
18

• ชาย
60

• หญิง
44

รวม
122


จำแนกตามตำแหน่งวิทยะฐานะ
ตำแหน่งวิทยะฐานะ
จำนวน

• ครู ครูชำนาญการพิเศษ
1


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ประกาศนียบัตรหรือหลักสูตรเฉพาะ
1

• ปริญญาเอก
2

• ปริญญาโท
10

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
27

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
2

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
3

• ประถมศึกษา
4

• ไม่ระบุ
73


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
1

• รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
1

• รองฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
7

• แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
6

• แผนกวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม
5

• แผนกวิชาช่างอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน
2

• แผนกวิชาช่างโยธา
5

• แผนกวิชาช่างสำรวจ
4

• แผนกวิชาเฟอร์นิเจอร์และตกแต่งภายใน
2

• แผนกวิชาเทคโนโลยีพื้นฐาน
1

• ศูนย์ประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่
2

• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
3

• งานบริหารงานทั่วไป(ประชาสัมพันธ์)
3

• งานบุคลากร
2

• งานการเงิน
4

• งานบัญชี
2

• งานพัสดุ
6

• งานอาคารสถานที่
8

• งานวิทยบริการและห้องสมุด
3

• งานวางแผนและงบประมาณ
2

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
3

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
4

• งานความร่วมมือและบริการชุมชน(บริการชุมชน)
2

• อาชีวศึกษาบัณฑิต
4

• งานส่งเสริมผลิตผลการค้า และประกอบธุรกิจ
3

• งานปกครอง
9

• งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
10

• งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
8

• งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
4

• งานครูที่ปรึกษา
9

• งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
5

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
4

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
7

• งานทะเบียน
2

• งานวัดผล และประเมินผล
6

• งานสื่อการเรียนการสอน
2

• งานโครงการพิเศษ และการบริการชุมชน
6

• ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ
69

• ผู้ดูแลระบบหลัก
3


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
ผู้อำนวยการนายจักรินทร์ ดำรักษ์
ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ผู้บริหาร ครูชำนาญการ
โทรศัพท์ : 0844640566
อีเมล์ : j.damrak@hotmail.com
รองผู้อำนวยการว่าที่ร้อยเอก รามิน แสงประดิษฐ์
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
ผู้บริหาร
โทรศัพท์ : 0966829239
อีเมล์ : ramin@dstc.ac.th
ครู ทำหน้าที่นางสุวรรณี มุสิกปักษ์
ครู ทำหน้าที่ รองฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้า และประกอบธุรกิจ
ครูประจำ แผนกวิชาเทคโนโลยีพื้นฐาน
ครู ครูชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ : 0922738149
อีเมล์ : o_musikpak@yahoo.co.thนายวิชัย คุ้มมณี
ครู ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
หัวหน้างาน อาชีวศึกษาบัณฑิต
ครูประจำ แผนกวิชาช่างโยธา
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
ครู ครูชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ : 0819063845
อีเมล์ : wichai@dstc.ac.th
หัวหน้าแผนกนางชลดา แสงคล้อย
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุด
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
ครู ครูชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ : 0813465050
อีเมล์ : chonlada@dstc.ac.thนายอรรคพล พานิชเจริญ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างสำรวจ
หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษ และการบริการชุมชน
ครูประจำ แผนกวิชาช่างสำรวจ
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ครู ครูชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ : 0818473813
อีเมล์ : aukkaponpar@gmail.comนายศานิต ปันเขื่อนขัติย์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน
ครู ครูชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ : 0818465521
อีเมล์ : sanitwood@gmail.comนางสุภาพรรณ ต้นเขียน
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
หัวหน้างาน งานวัดผล และประเมินผล
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู ครูชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ : 0815821320
อีเมล์ : supapan.ton@dstc.ac.thนายวศิน สินลารัตน์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครอง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานโครงการพิเศษ และการบริการชุมชน
ครู ครูชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ : 0816439601
อีเมล์ : vasin1141@yahoo.co.thธนิสร บุรุษพัฒน์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างโยธา
หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยหัวหน้างาน อาชีวศึกษาบัณฑิต
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครอง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ครูผู้ช่วย
หัวหน้างานนางทิพวรรณ ชาติวงส์
หัวหน้างาน งานวัดผล และประเมินผล
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวัดผล และประเมินผล
ครู ครูชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ : 0813437842
อีเมล์ : Tippor@hotmail.comว่าที่ร้อยตรีศุภชัย พุ่มคง
หัวหน้างาน งานการเงิน
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู ครูชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ : 0896877938นายสหัสชัย ตุลย์วัฒนางกูร
หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
ครู ครูชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ : 0896352160
อีเมล์ : soop0078@hotmailนายเอกอนันต์ หวังนิเวศน์กุล
หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
เจ้าหน้าที่ งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ครู ครูชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ : 0818201829
อีเมล์ : eakanan.wan@dstc.ac.thนางจิราภร คุ้มมณี
หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
ครู ครูชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ : 0894935960
อีเมล์ : jb.kummanee@dstc.ac.thนางเบญจรัตน์ เข็มทอง
หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
เจ้าหน้าที่ อาชีวศึกษาบัณฑิต
โทรศัพท์ : 0968564745
อีเมล์ : kitty_benjarat@hotmail.comนายชวลิต ไพรสกุลเดชา
หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้า และประกอบธุรกิจ
หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ อาชีวศึกษาบัณฑิต
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ครู
โทรศัพท์ : 0890221467
อีเมล์ : bangna_19@hotmail.comนางสาวกชพร บุญเทียม
หัวหน้างาน งานบุคลากร
เจ้าหน้าที่ ศูนย์ประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่
โทรศัพท์ : 0898996238
อีเมล์ : karn_wat@hotmail.comนายพงศ์ภัค พรหมประเสริฐ
หัวหน้างาน งานปกครอง
ครูประจำ แผนกวิชาช่างสำรวจ
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษ และการบริการชุมชน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
ครู
โทรศัพท์ : 0917416588
อีเมล์ : Pongpak.p14944@gmail.comนางสาวสุภาวดี พาสว่าง
หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาช่างสำรวจ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างสำรวจ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานความร่วมมือและบริการชุมชน(บริการชุมชน)
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
ครู
โทรศัพท์ : 0969073498
อีเมล์ : carifornia1984@gmail.comนางสาวเฉลิมขวัญ บรรทัดจันทร์
หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างโยธา
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่ งานวัดผล และประเมินผล
โทรศัพท์ : 0844190417
อีเมล์ : chalemkwan.bun@dstc.ac.thนางสาวพิมพ์พิชญ์ แพงพันธ์
หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างโยธา
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
เจ้าหน้าที่ งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่ งานวัดผล และประเมินผล
โทรศัพท์ : 0858428899
อีเมล์ : pimpitch.p@gmail.comหัตถกร สีถินวัน
หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป(ประชาสัมพันธ์)
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเฟอร์นิเจอร์และตกแต่งภายใน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานโครงการพิเศษ และการบริการชุมชน
โทรศัพท์ : 0626097782
อีเมล์ : hathakorn sri@dstc.ac.thนางสาวศุภลักษณ์ งอมสระคู
หัวหน้างาน งานทะเบียน
เจ้าหน้าที่ งานการเงิน
พนักงานราชการ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นฤมล โมราชาติ
หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
พนักงานราชการ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวัดผล และประเมินผล
ครู
โทรศัพท์ : 0956461162
อีเมล์ : ืnarumon@dstc.ac.th
ครูประจำนายประทีป ก่ำพัด
ครูประจำ แผนกวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม
ครู ครูชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ : 0818127768นางเพ็ญพยอม ควินแลน
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานบุคลากร
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานการเงิน
ครูผู้ช่วย
โทรศัพท์ : 0979287122
อีเมล์ : phenphayomquinlan@gmail.com
ครูอัตราจ้างนางสาววิลาสินี สุวรรณคีรี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
โทรศัพท์ : 0913036971
อีเมล์ : wilasinee.swkr@gmail.comนายธีรวุฒิ ป้องกัน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
โทรศัพท์ : 0832968806ปิยะฉัตร ภูสิงหา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างสำรวจ
โทรศัพท์ : 0945594600
อีเมล์ : emmysan32041@gmail.comณฐา พลเสน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม
โทรศัพท์ : 0837631631
อีเมล์ : na1230nata@gmail.comนายณรงค์กร พงษ์วิภูติเมธากุล
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป(ประชาสัมพันธ์)
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครอง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
โทรศัพท์ : 0921644504
อีเมล์ : narongkorn.supr59@sskru.ac.thศรัญญู หันสังข์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน
โทรศัพท์ : 0984645315
อีเมล์ : micesaranyu.29@gmail.comสุพจน์ วิทโยดม
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเฟอร์นิเจอร์และตกแต่งภายใน
ลูกจ้างประจำนางบุญชู พรรณพิกุล
ลูกจ้างประจำ งานการเงิน
โทรศัพท์ : 0814082589
ลูกจ้างอัตราจ้างนางสาวน้ำเพ็ชร จึงเจริญสันติ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบริหารงานทั่วไป(ประชาสัมพันธ์)
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษ และการบริการชุมชน
โทรศัพท์ : 0860877949นางอรวรรณ พานิชเจริญ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษานางสาวอัมพาพันธ์ อัศวลาภสกุล
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานปกครอง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานครูที่ปรึกษา
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานทะเบียน
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานโครงการพิเศษ และการบริการชุมชน
โทรศัพท์ : 0922573908
อีเมล์ : kartokitty@gmail.comนางสาวภาวินี สีเขียว
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบัญชีนางธนพร วงษ์วิภัตร์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
เจ้าหน้าที่นางพเยาว์ ลิ่มอังกูร
เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุด
เจ้าหน้าที่ งานวัดผล และประเมินผล
โทรศัพท์ : 0876845816
อีเมล์ : payao_l@yahoo.comนางสาวรัชนี พระรามชัย
เจ้าหน้าที่ งานบัญชี
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
โทรศัพท์ : 0846614349
อีเมล์ : n_prarmachai@hotmail.comนางสาวณัฐฐา ทิวาวงษ์
เจ้าหน้าที่ ศูนย์ประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
โทรศัพท์ : 0982651797
อีเมล์ : natta_aiew@hotmail.comนางสาววัชราพร แป้นจวน
เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณ
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือและบริการชุมชน(บริการชุมชน)
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้า และประกอบธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
โทรศัพท์ : 0982847696
อีเมล์ : ์Nam_tarn29@hotmail.com
พนักงานขับรถนายหาญ หาญปราบ
พนักงานขับรถ งานพัสดุ
โทรศัพท์ : 0816116330นายธนพงศ์ แก้วเคน
พนักงานขับรถ งานพัสดุ
โทรศัพท์ : 0853266805นายนิรันดร์ แป้นจวน
พนักงานขับรถ งานพัสดุ
โทรศัพท์ : 0891693233
ยามนายประจักษ์ จันทร์อินทร์
ยาม งานอาคารสถานที่
โทรศัพท์ : 0899067296
คนงาน นักการภารโรงนายชัยพัทธ์ ศรีสันต์
คนงาน นักการภารโรง งานอาคารสถานที่
โทรศัพท์ : 0813491776นายธงชัย สีหนาท
คนงาน นักการภารโรง งานอาคารสถานที่
นักศึกษาฝึกสอนนางสาวพรรณภัสสร ราชบัญดิษฐ
นักศึกษาฝึกสอน แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
โทรศัพท์ : 0952312555กสิรัฒน์ ขาววันธ์
นักศึกษาฝึกสอน แผนกวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม
โทรศัพท์ : 0654935342
อีเมล์ : 61030069@kmitl.ac.thนางสาวศุภรัตน์ จุลมิตร
นักศึกษาฝึกสอน แผนกวิชาช่างโยธา
โทรศัพท์ : 0949422643