ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
6

• ชาย
27

• หญิง
38

รวม
71


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ประกาศนียบัตรหรือหลักสูตรเฉพาะ
3

• ปริญญาเอก
3

• ปริญญาโท
8

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
19

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
2

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
3

• ประถมศึกษา
4

• ไม่ระบุ
29


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
2

• รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
1

• รองฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
4

• แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
5

• แผนกวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม
4

• แผนกวิชาช่างอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน
2

• แผนกวิชาช่างโยธา
3

• แผนกวิชาช่างสำรวจ
3

• แผนกวิชาเฟอร์นิเจอร์และตกแต่งภายใน
2

• แผนกวิชาเทคโนโลยีพื้นฐาน
1

• ศูนย์ประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่
2

• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
3

• งานบริหารงานทั่วไป(ประชาสัมพันธ์)
2

• งานบุคลากร
1

• งานการเงิน
3

• งานบัญชี
2

• งานพัสดุ
6

• งานอาคารสถานที่
5

• งานวิทยบริการและห้องสมุด
2

• งานวางแผนและงบประมาณ
2

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
4

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
2

• งานความร่วมมือและบริการชุมชน(บริการชุมชน)
2

• อาชีวศึกษาบัณฑิต
3

• งานส่งเสริมผลิตผลการค้า และประกอบธุรกิจ
4

• งานปกครอง
8

• งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
5

• งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
3

• งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
1

• งานครูที่ปรึกษา
7

• งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
3

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
2

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
5

• งานทะเบียน
3

• งานวัดผล และประเมินผล
2

• งานสื่อการเรียนการสอน
2

• งานโครงการพิเศษ และการบริการชุมชน
5

• ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ
26

• ผู้ดูแลระบบหลัก
3


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
ผู้อำนวยการนางรุจิรา ฟูเจริญ
ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
รองผู้อำนวยการว่าที่ร้อยเอก รามิน แสงประดิษฐ์
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
โทรศัพท์ : 0966829239
อีเมล์ : ramin@dstc.ac.th
ครู ทำหน้าที่นางสุวรรณี มุสิกปักษ์
ครู ทำหน้าที่ รองฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้า และประกอบธุรกิจ
ครูประจำ แผนกวิชาเทคโนโลยีพื้นฐาน
โทรศัพท์ : 0922738149
อีเมล์ : o_musikpak@yahoo.co.thนายวิชัย คุ้มมณี
ครู ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
หัวหน้างาน อาชีวศึกษาบัณฑิต
ครูประจำ แผนกวิชาช่างโยธา
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
โทรศัพท์ : 0819063845
อีเมล์ : wichai@dstc.ac.thนางนงนาฎ กมลสุวรรณ
ครู ทำหน้าที่ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน
โทรศัพท์ : 0869939866
อีเมล์ : nongnatk2011@gmail..com
หัวหน้าแผนกนางทิพวรรณ ชาติวงส์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
หัวหน้างาน งานวัดผล และประเมินผล
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
โทรศัพท์ : 0813437842
อีเมล์ : Tippor@hotmail.comนายประทีป ก่ำพัด
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม
โทรศัพท์ : 0818127768นายอรรคพล พานิชเจริญ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างสำรวจ
หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษ และการบริการชุมชน
ครูประจำ แผนกวิชาช่างสำรวจ
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
โทรศัพท์ : 0818473813
อีเมล์ : aukkaponpar@gmail.comนายศานิต ปันเขื่อนขัติย์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน
โทรศัพท์ : 0818465521
อีเมล์ : sanitwood@gmail.com
หัวหน้างานว่าที่ร้อยตรีศุภชัย พุ่มคง
หัวหน้างาน งานการเงิน
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
โทรศัพท์ : 0896877938นายวีระยุทธ หอมหวลดี
หัวหน้างาน งานความร่วมมือและบริการชุมชน(บริการชุมชน)
ครูประจำ แผนกวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม
โทรศัพท์ : 0813142968
อีเมล์ : yuth314@gmail.comนายสหัสชัย ตุลย์วัฒนางกูร
หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
โทรศัพท์ : 0896352160
อีเมล์ : soop0078@hotmailนายวรฐ อัศวลาภสกุล
หัวหน้างาน งานปกครอง
ครูประจำ แผนกวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม
โทรศัพท์ : 0818997105
อีเมล์ : octohomes@dstc.ac.thนางจิราภร คุ้มมณี
หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
โทรศัพท์ : 0894935960
อีเมล์ : jb.kummanee@dstc.ac.thนางสุภาพรรณ ต้นเขียน
หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้า และประกอบธุรกิจ
โทรศัพท์ : 0815821320
อีเมล์ : fad3.gift@gmail.comนายวศิน สินลารัตน์
หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครอง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานโครงการพิเศษ และการบริการชุมชน
โทรศัพท์ : 0816439601
อีเมล์ : vasin1141@yahoo.co.thนายชวลิต ไพรสกุลเดชา
หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้า และประกอบธุรกิจ
หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ อาชีวศึกษาบัณฑิต
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
โทรศัพท์ : 0890221467
อีเมล์ : bangna_19@hotmail.comนางสาวกชพร บุญเทียม
หัวหน้างาน งานบุคลากร
เจ้าหน้าที่ ศูนย์ประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่
โทรศัพท์ : 0898996238
อีเมล์ : karn_wat@hotmail.comนายพงศ์ภัค พรหมประเสริฐ
หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาช่างสำรวจ
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษ และการบริการชุมชน
พนักงานราชการ แผนกวิชาช่างสำรวจ
โทรศัพท์ : 0917416588
อีเมล์ : Pongpak.p14944@gmail.comนางสาวพิมพ์พิชญ์ แพงพันธ์
หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างโยธา
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
โทรศัพท์ : 0858428899
อีเมล์ : pimpitch.p@gmail.comนางสาวศุภลักษณ์ งอมสระคู
หัวหน้างาน งานทะเบียน
เจ้าหน้าที่ งานการเงิน
พนักงานราชการ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูประจำนางชลดา แสงคล้อย
ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
โทรศัพท์ : 0813465050
อีเมล์ : chonlada@dstc.ac.thนายเอกอนันต์ หวังนิเวศน์กุล
ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
เจ้าหน้าที่ งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
โทรศัพท์ : 0818201829
อีเมล์ : eakdstc@gmail.com
ครูอัตราจ้างสุพจน์ วิทโยดม
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเฟอร์นิเจอร์และตกแต่งภายในสุภาวดี พาสว่าง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างสำรวจ
โทรศัพท์ : 0969073498
อีเมล์ : carifornia1984@gmail.comหัตถกร สีถินวัน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเฟอร์นิเจอร์และตกแต่งภายใน
โทรศัพท์ : 0626097782
อีเมล์ : hathakorn sri@dstc.ac.thเฉลิมขวัญ บรรทัดจันทร์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างโยธา
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(ประชาสัมพันธ์)
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
โทรศัพท์ : 0844190417
อีเมล์ : chalemkwan.bun@dstc.ac.thนายธีรวุฒิ ป้องกัน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
โทรศัพท์ : 0832968806
ลูกจ้างประจำนางบุญชู พรรณพิกุล
ลูกจ้างประจำ งานการเงิน
โทรศัพท์ : 0814082589
ลูกจ้างอัตราจ้างนางสาวน้ำเพ็ชร จึงเจริญสันติ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบริหารงานทั่วไป(ประชาสัมพันธ์)
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษ และการบริการชุมชน
โทรศัพท์ : 0860877949นางอรวรรณ พานิชเจริญ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษานางสาวอัมพาพันธ์ อัศวลาภสกุล
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานปกครอง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานครูที่ปรึกษา
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานทะเบียน
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานโครงการพิเศษ และการบริการชุมชน
โทรศัพท์ : 0922573908
อีเมล์ : kartokitty@gmail.comนางสาวภาวินี สีเขียว
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบัญชีนางธนพร วงษ์วิภัตร์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
เจ้าหน้าที่นางพเยาว์ ลิ่มอังกูร
เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุด
เจ้าหน้าที่ งานวัดผล และประเมินผล
โทรศัพท์ : 0876845816
อีเมล์ : payao_l@yahoo.comนางเบญจรัตน์ เข็มทอง
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
เจ้าหน้าที่ อาชีวศึกษาบัณฑิต
โทรศัพท์ : 0968564745
อีเมล์ : kitty_benjarat@hotmail.comนางสาวณัฐฐา ทิวาวงษ์
เจ้าหน้าที่ ศูนย์ประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
โทรศัพท์ : 0982651797
อีเมล์ : natta_aiew@hotmail.comนางสาวรัชนี พระรามชัย
เจ้าหน้าที่ งานบัญชี
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
โทรศัพท์ : 0846614349
อีเมล์ : n_prarmachai@hotmail.comนางสาววัชราพร แป้นจวน
เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณ
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือและบริการชุมชน(บริการชุมชน)
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้า และประกอบธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
โทรศัพท์ : 0982847696
อีเมล์ : ์Nam_tarn29@hotmail.com
พนักงานขับรถนายหาญ หาญปราบ
พนักงานขับรถ งานพัสดุ
โทรศัพท์ : 0816116330นายธนพงศ์ แก้วเคน
พนักงานขับรถ งานพัสดุ
โทรศัพท์ : 0853266805นายนิรันดร์ แป้นจวน
พนักงานขับรถ งานพัสดุ
โทรศัพท์ : 0891693233
ยามนายประจักษ์ จันทร์อินทร์
ยาม งานอาคารสถานที่
โทรศัพท์ : 0899067296
คนงาน นักการภารโรงนายชัยพัทธ์ ศรีสันต์
คนงาน นักการภารโรง งานอาคารสถานที่
โทรศัพท์ : 0813491776นายธงชัย สีหนาท
คนงาน นักการภารโรง งานอาคารสถานที่